ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Urbanized [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น "ความเป็นเมือง" สามารถนิยามหรือให้คำจำกัดความได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มุมมองใดหรือข้อมูลอะไรมาอธิบาย เช่น การแบ่งแยกเมืองกับชนบท ตามเขตการปกครองหรือความหนาปน่นของประชากร การเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต/บริบทสังคม/วัฒนธรรม/โครงสร้างทางเศรษฐกิจ...
Pages: 1