OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

15374 | 3 สิงหาคม 2561
Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งรูปแบบการศึกษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรับการสร้างอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ตลอดชีวิตได้อีกต่อไป ผู้ประกอบอาชีพต้องปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารนั้นน่าจะเป็นรูปแบบที่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ใหม่ๆ อาทิ หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสำหรับมวลชน (MOOCs) ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตลอดชีวิต โดย MOOCs นั้นมีการเติบโตไปอย่างก้าวกระโดด หรือช่องทางการเรียนรู้อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้ นอกจากนี้การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ยังเป็นแนวโน้มสำคัญในการนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในอนาคตอีกด้วย

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดทำชุดองค์ความรู้ หนังสือเล่มเล็ก DigiLearn is Now ซึ่งจะฉายภาพให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ที่เหมาะสม ให้สามารถปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพได้หลากหลายในอนาคต

เนื้อหาองค์ความรู้เล่มนี้ จะบอกเล่าให้เห็นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการเรียนรู้ในระดับโลกในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตัวอย่างรูปแบบการเรียนรู้บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์ที่เป็นนิยมและประสบความสำเร็จ แนวโน้มอนาคต  ผลสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้  ไอเดียตัวอย่างใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ พร้อมบทสัมภาษณ์นักคิดนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
 
การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น OKMD หวังว่า หนังสือเล่มเล็ก DigiLearn is Now เล่มนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆ จากการเรียนรู้ สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในช่องทางต่างๆสร้างสรรค์ต่อยอดไอเดียและอาชีพ เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะของตนเอง รวมถึงเป็นข้อมูลความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจ สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป  


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 11431.71 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Good Idea | ต่อยอดไอเดียและอาชีพในยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน
11204
ห้องเรียนแห่งอนาคต พื้นที่แสดงความคิดของคนรุ่นใหม่ | พันธวิศ ลวเรืองโชค
8102
คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล | รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
12413
BLENDED LEARNING | บูรณาการการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่
9927
Future Trend แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
14538
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทย
10302
เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
48411
ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้
6268