ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — online [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้...

ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้

... มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ในอนาคต ได้แก่ หลักสูตรออนไลน์แบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs) เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าเรียนได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจมี ...
Pages: 1