OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

BLENDED LEARNING | บูรณาการการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่

10455 | 13 กรกฎาคม 2561
ในอนาคตช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์มีแนวโน้มในการควบรวมกันอย่างลงตัวสู่การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ตัวอย่างการเรียนรู้แบบบูรณาการที่นำไปปรับใช้ในบริบทสังคมไทย
 

ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditional Education) 
 • ใช้ Thai MOOCs เสริมการเรียนรู้ และใช้ MOOCs ต่างประเทศ ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปแล้วในห้องเรียน
 • ให้ผู้เรียนได้เล่นเกม MMORPG ฝึกทักษะการสื่อสาร / การทำงานร่วมกัน
 • วางกติกาในการติดต่อกับผู้เรียนผ่านสื่อสังคม ยกตัวอย่างที่ดีพร้อมสร้างทัศนคติที่ดีให้ผู้เรียน 
***สิ่งสำคัญในการใช้ MOOCs คือเลือก MOOC ที่เหมาะสมกับพื้นฐานและลักษณะของผู้เรียน 

สื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) 
 • สื่อสิ่งพิมพ์ใช้ QR code เชื่อมหน้าเว็บหรือวิดีทัศน์และเผยแพร่สื่อการสอนบน YouTube เข้าถึงคนจำนวนมาก ต้นทุนต่ำ 
 • ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อสร้างภาพ holygram ที่สื่อสารได้ง่ายขึ้น 
 • ผลักดันให้ทำการ Digitize สื่อแบบดั้งเดิมและเผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคม
 • ส่งเสริมให้ฟังหนังสือเสียง ลดความไม่เท่าเทียมทางการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา  
พบปะ พูดคุย และปรึกษาผู้รู้ (In-Person Consultation)
 • จัดกลุ่ม Active และ Passive Learners ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดระบบเพื่อนแนะนำเพื่อนและระบบพี่เลี้ยง
 • ส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงวัยแบ่งปันประสบการณ์แก่คนรุ่นหลังผ่าน Youtube 
 • สอนจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนผ่านเกมที่น่าสนใจ 
 • สร้างเครือข่ายสังคมของผู้เชี่ยวชาญ ผู้รู้ และผู้อาวุโสในชุมชนให้แน่นแฟ้น  
 • เสริมเทคโนโลยี Chatbot ให้เติบโตมากขึ้นและเกิด “ผู้เชี่ยวชาญเสมือน” ในการซักถามและตอบคำถาม 
 • จัดสมาคมนักฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ (Audiobook & Podcast Club) 
สถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) 
 • สร้าง MOOCs เป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ เสริมเนื้อหาที่จัดแสดงใน Learning Space 
 • ใช้แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นต้นทางความคิดในการปรับเปลี่ยนตัวอย่างและแบบฝึกหัดบน MOOCs ของต่างประเทศให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของไทย 
 • ถ่ายทอดสดผ่าน Youtube Live หรือ Facebook Live เมื่อมีการจัดกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้
 • ส่งเสริมการเดินสำรวจชุมชน ประวัติของสถานที่สำคัญในชุมชน โดยใช้เกม AR 
 • พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดใช้สื่อสังคมเพื่อการเข้าถึงประชาชน พร้อมให้บริการ e – book และ audiobook ผ่าน       อินเทอร์เน็ต 
การทดลองปฏิบัติ (Hands-On Learning) 
 • ใช้ MOOCs ร่วมกับการฝึกอาชีพ เพื่อให้ได้ทักษะฝีมือ แลกเปลี่ยนการวิพากษ์งานกับคนในวงกว้างมากขึ้น 
 • สร้างหรือปรับใช้ Serious Game เพื่อให้ผู้เรียนรู้มีโอกาสฝึกมือปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงน้อย ก่อนลงมือ    ปฏิบัติในโลกจริง อาจใช้ AR/VR เพื่อความสมจริง
 • ให้ผู้เรียนร่วมกันจัดงานแข่งขัน e-sport เพื่อฝึกทักษะการจัดการและทักษะการทำงานอื่นๆ 
 • สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสื่อสังคมเฉพาะด้าน ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกลงมือปฏิบัติมากขึ้น
 • สร้างเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร เช่น จัดทำ podcast 


ที่มา : งานศึกษาวิจัย หัวข้อ รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ โดย  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ ความรู้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2560)

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส
15902
Good Idea | ต่อยอดไอเดียและอาชีพในยุคแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดน
11639
ห้องเรียนแห่งอนาคต พื้นที่แสดงความคิดของคนรุ่นใหม่ | พันธวิศ ลวเรืองโชค
8691
คนรุ่นใหม่กับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล | รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
16350
Future Trend แนวโน้มการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
16110
ผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการการเรียนรู้ของคนไทย
10955
เทรนด์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
50099
ส่อง โอกาส จาก การเรียนรู้
6893