ความรู้คือโอกาส : Knowledge is Opportunity

มหกรรมความรู้ครั้งที่ 2 : ความรู้คือโอกาส : Knowledge is Opportunity


ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity " โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่


อ่านเพิ่มเติม