OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มองอนาคต...พลิกโฉมการศึกษาคนรุ่นใหม่

1585

Raymond Ravaglia รองคณบดีและผู้อำนวยการ Stanford Pre-Collegiate Studies ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ Stanford University สหรัฐอเมริกา


ความสําคัญของการศึกษาแบบสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูล โดยประสบการณ์ของ Stanford University ในการพัฒนาการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยเฉพาะสําหรับเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ โครงการการศึกษาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆ ความท้าทายและปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาแบบสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ และการนําประสบการณ์มาปรับใช้กับประเทศไทย