OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดกลยุทธ์อ็อกซ์ฟอร์ด: สร้างผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

2616

Dr. Lalit Johri อาจารย์ประจำ ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และ ผู้อำนวยการโครงการการบริหารจัดการขั้นสูงและ ภาวะผู้นำ Saïd Business School, University of Oxford สหราชอาณาจักร


การเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการวัดและการประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลว ที่เกิดจากการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินที่ดีที่สุดคือการวัดจากจำนวนของคำถามที่เกิดขึ้นหลังการนำเสนอ เนื้อหาจากบทเรียนและจำนวนครั้งที่แนวคิดต่างๆ ของผู้สอนถูกท้าทายโดยผู้เรียน หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการจัดการ เรียนการสอนใดที่ไม่มีคำถามหรือการสนทนาโต้ตอบหลังการสอน อาจถือได้ว่าผู้สอนมีความบกพร่องในการจัดการ เรียนรู้นั้นๆ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวหน้าได้ด้วยการศึกษา ผู้เรียนจะต้องหมั่นวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และท้าทายแนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ ด้วยหลักการและเหตุผลที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ