OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

น้ำมันงาสกัดเย็น

8639

น้ำมันงาสกัดเย็นด้วยพลังงานน้ำบ้านสบสอย จ.แม่ฮ่องสอน


“งา” เป็นพืชน้ำมันที่สำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ และมีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญขึ้นทุกปี เพราะเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตและการตลาดสูง สามารถปลูกขึ้นง่าย ลงทุนน้อย ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี เกษตรกรนิยมปลูกงาก่อนและหลังการทำนา หรือหลังจากเก็บเกี่ยวพืชหลัก การปลูกงาทำได้ทั้งในพื้นที่ที่เป็นไร่หรือเป็นนาขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละท้องถิ่น


ในปัจจุบันประชากรทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและเอาใจใส่ในเรื่องเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะชาวจีน เกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศในแถบตะวันออกต่างนิยมบริโภคเมล็ดงาและผลิตภัณฑ์จากงาในรูปของอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำให้มีผู้ผลิตน้้ามันงาเพิ่มขึ้น ซึ่งการผลิตน้้ามันงาสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตโดยใช้เครื่องจักร หรือการผลิตแบบธรรมชาติ และแบบประยุกต์ซึ่งเป็นการสกัดน้ำมันงาหรือบีบน้ำมันงาไว้ใช้เอง โดยประยุกต์วิธีดั้งเดิม ได้แก่ การตำหรือบดเมล็ดงาในครกดินเผาและสากหิน การสกัดน้้ามันงาโดยใช้เครื่องหีบน้ำมันขนาดเล็ก การสกัดน้ำมันงาแบบพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่จะใช้ครกไม้และใช้วัวในการบดอัดน้ำมัน การสกัดน้ำมันงาโดยใช้ครกไม้และกังหันน้ำ การสกัดน้ำมันงาโดยใช้ครกประยุกต์และใช้ไฟฟ้า สำหรับการผลิตน้ำมันงาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งการผลิตแบบใช้เครื่องจักรสมัยใหม่และแบบธรรมชาติ
ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 10367.95 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

ยาดมสมุนไพร

ยาดมสมุนไพร

โดย นันท์นภัส วันดี
ลูกประคบสมุนไพรสด

ลูกประคบสมุนไพรสด

สมุนไพรไทยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย
น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงาสกัดเย็น

น้ำมันงามีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยสารอาหารสำคัญน้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่จำเป็นหลายชนิด มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้บริโภค

ศูนย์ความรู้กินได้