OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

“ไม้เล่นได้” ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของเล่นพื้นบ้านเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ภูมิปัญญา ของเล่นเป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา

อ่านเพิ่มเติม

ไม้กวาดถอดด้าม

โดย วราลักษณ์ จีรัตน์โส

อ่านเพิ่มเติม

แจกันไม้ลายสามพันโบก

โดย นางสาวกฤษดา จามรวัฒนากุล

อ่านเพิ่มเติมศูนย์ความรู้กินได้