OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไม้กวาดถอดด้าม

1863
โดย วราลักษณ์ จีรัตน์โส


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 6177.95 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

“ไม้เล่นได้” ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

“ไม้เล่นได้” ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของเล่นพื้นบ้านเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่  ภูมิปัญญา ของเล่นเป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา
ไม้กวาดถอดด้าม

ไม้กวาดถอดด้าม

โดย วราลักษณ์ จีรัตน์โส
แจกันไม้ลายสามพันโบก

แจกันไม้ลายสามพันโบก

โดย นางสาวกฤษดา จามรวัฒนากุล

ศูนย์ความรู้กินได้