OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (2/3)

3404

1 2 3

2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง  

การเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน  และการขยายออกของตัวเมือง ส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านสาธารณูปโภค  ระบบนิเวศ  นโยบายการบริหารแหล่งทรัพยากร เป็นต้น

สาเหตุการเติบโตของพื้นที่เมือง
  • การย้ายถิ่นฐานและการเพิ่มขึ้นของประชากร   
  • สังคมเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนเป็นสังคมอุตสาหกรรม
  • ประชาชนต้องการโอกาสที่ดีทางการศึกษา
  • ประชาชนต้องการระบบดูแลสุขภาพที่ได้มาตราฐาน
  • ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน
ในปี 2050 จะมีประชากรอาศัยในเมืองคิดเป็น 66% ของประชากรโลก
ประชากรในเขตเมืองมีรายได้มากขึ้นและต้องการการบริโภคมากขึ้น  อาทิ อาหาร พลังงาน น้ำ การขนส่ง
การขยายตัวออกของเมืองทำให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ  อาทิ การจ้างงาน เพิ่มขึ้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างเติบโต  สินค้าอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเมือง เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วย


แนวโน้มผลกระทบจากสถานการณ์
การขยายตัวของเมืองทำให้เกิดการบริโภคจำนวนมหาศาลของประชากร ทั้งอาหาร พลังงาน การขนส่ง  ซึ่งล้วนส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม


ผลกระทบของการบริโภคพลังงานในเขตเมือง
• เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
• พายุฝนและพายุลูกเห็บในเมืองรุนแรงขึ้น 5-10% 
• สภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิในชั้นบรรยาการเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่
• อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าชนบท  4 องศาเซลเซียส 

1 2 3

ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน
5007
8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่
10612