OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่

10849 | 6 ตุลาคม 2559
8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบโดยตรงกับวิถีชีวิตของผู้คนบนโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงหลายมิติ เกิดการกระจายข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในยุคสังคมดิจิทัลที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เพียงปลายนิ้ว เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

คนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในตลาดแรงงานปัจจุบันซึ่งมีพฤติกรรมคววามคิดแตกต่างจากคนรุ่นก่อน ผู้หญิงก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในทุกวงการ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การทำงานและการใช้ชีวิตชีวิตของคนในสังคม เป็นโอกาสและพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ


1. Digital Age


Digital Age

เมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีอินเตอร์เน็ตเป็นตัวแปรสำคัญอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้เกิดปรากฏการณ์สำคัญขึ้นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น IOTs (internet of Things) หรือเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนาทางเทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ หรือแพล็ตฟอร์มออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสื่อสารทางการตลาด รวมทั้งการสื่อสารและใช้งานจากหลายอุปกรณ์ (Multi-Screen) ที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างมาก เกิดโอกาสที่ตามมาในการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้คนในยุคนี้


2. Global Knowledge Society


Global Knowledge Society

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางด้านดิจิทัล สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีการปรับหลักสูตรและวิธีการสอนที่เน้นไปที่การเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง มีการบูรณาการสาขาวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน ความนิยมการเรียนรู้นอกระบบมีมากขึ้น ผู้คนมองหารูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้รวดเร็วและเหมาะสม


3. Connectivity


Connectivity

วันนี้โลกของเราถูกเชื่อมโยงถึงกันได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้น เราเดินทางข้ามทวีปด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เราสื่อสารกับคนอีกซีกโลกหนึ่งได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทั้งด้านการสื่อสารออนไลน์ โครงข่ายคมนาคม การค้าระหว่างประเทศล้วนแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ นำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ


4. Urbanization


Urbanization

โลกได้ผ่านการขยายตัวของความเป็นเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดการขยายตัวของความเป็นเมือง อาทิ การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน โมบายอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีใหม่ๆในเมืองที่ส่งเสริมภาคธุรกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมทั้งความต้องการพื้นฐานของวิถีชีวิตคนเมืองไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่อาศัย คมนาคม สุขภาพ ประสบการณ์และคุณค่า ล้วนเป็นส่วนสำคัญให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่มาตอบโจทย์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเหล่านี้


5. New Genneration


New Genneration

ปัจจุบัน กลุ่มคน Gen Y เป็นผู้บริโภคและแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของโลก มีการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต ทำให้คนรุ่นใหม่มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อน คนรุ่นใหม่กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ประกอบการ แรงงานและนักวิชาชีพ


6. Womenomics


Womenomics

เมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป ผู้หญิงกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในฐานะแรงงานหรือผู้บริโภค โอกาสที่เกิดขึ้นจึงมีทั้งในมุมที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพ และโอกาสในการผลิตสินค้าและบริการที่มาตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจและเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย


7. Aging Society


Aging Society

โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวเร่งไม่ว่าจะเป็นจากการที่คนเกิดน้อยลง ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงยาวนานและอายุยืนขึ้น ซึ่งผู้สูงอายุเองก็มีความต้องการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านสุขภาพ ด้านการเงิน แสวงหาประสบการณ์ใหม่ในชีวิต ทำให้เกิดโอกาสตามมาในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต


8. World Friendly


World Friendly

สภาวะแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เวลานี้จึงเป็นช่วงที่มนุษย์ต้องย้อนกลับมามองตนเองเพื่อรักษาสิ่งดีๆที่เป็นอยู่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังนำมาซึ่งโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดียและดำเนินธุรกิจที่จะอยู่ร่วมกับโลกได้อย่างยั่งยืน


ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน
5190