ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Business [x]
ผลการค้นหา 10 รายการ

World Friendly | รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน

สภาวะแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก สภาวะแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก โดยมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การปรับเปลี่ยนบริบทสังคม การขยายตัวของความเป็นเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ...

World Friendly | แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา

Mega Trend ที่สะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ทั้งสภาวะอากาศ ภัยพิบัติ มลพิษ วิกฤติด้านอาหาร พลังงาน และอื่นๆ รวมไปถึงแนวคิดรักษ์โลกของคนในสังคม แนวคิดรักษ์โลกกับโอกาสที่ตามมา การทำความเข้าใจกับ Mega Trend ที่สะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ทั้งสภาวะอากาศ ภัยพิบัติ มลพิษ วิกฤติด้านอาหาร พลังงาน และอื่นๆ รวมไปถึงแนวคิดรักษ์โลกของคนในสังคม จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ อันเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำไปปรับใช้และสร้างสรรค์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (3/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 3. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรแ ละเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมทั้ง น้ำ อาหาร ที่ดินทำกินและพลังงาน เป็นต้น สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและภูมิอากาศมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศ...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (2/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 2. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพย้ายถิ่นฐาน และการขยายออกของตัวเมือง ส่งผลกระทบต่อความต้องการด้านสาธารณูปโภค ระบบนิเวศ นโยบายการบริหารแหล่งทรัพยากร เป็นต้น สาเหตุการเติบโตของพื้นที่เมือง การย้ายถิ่นฐานและการเพิ่มขึ้นของประชากร...

World Friendly Overview | การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (1/3)

สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านสังคมและการขยายออกของตัวเมือง ด้านทรัพยากรและภูมิอากาศ ได้ส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรในโลก รวมถึงกิจกรรมที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 1 2 3 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีกลุ่ม Mega Trend ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจสีเขียว...

Thank God It’s Organic | ส่งต่อสุขภาพดี ด้วยวิถีออร์แกนิก

ธุรกิจอาหารออร์แกนิกที่พร้อมส่งต่อปิ่นโตสุขภาพดีถึงมือคนเมือง โดยใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพไร้สารเคมี และนำมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษ ส่งต่อด้วยวิธีการขนส่งแบบจักรยานช่วยลดโลกร้อน วิถีชีวิตที่ดีคือสุขภาพที่ดี “พวกเราเป็นกลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกัน เพราะตระหนักถึงปัญหาการเจ็บป่วยของโรคคนเมืองที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง เช่น ไมเกรน คลอเรสเตอรอล ภูมิแพ้ กรดไหลย้อน ออฟฟิศซินโดรม ยิ่งนับวันก็ยิ่งได้ยินคำว่า “มะเร็ง” บ่อยขึ้น จนต้องหยุดคิดกันว่าสาเหตุเกิดมากจากตรงไหน...

Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างไปจากสมัยก่อน หรือในฐานะผู้ผลิต ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และพนักงานที่พยายามพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเป็นผู้บริหารและนักวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างไปจากสมัยก่อน หรือในฐานะผู้ผลิต...

Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต

ทุกวันนี้ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลามากมายมหาศาล ใครๆก็เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ พร้อมรอให้คนที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ทุกวันนี้ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลามากมายมหาศาล ใครๆก็เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ พร้อมรอให้คนที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพียงแต่ต้องรู้ว่าควรไปหาความรู้ที่ไหน ด้วยวิธีการใด จึงจะได้รับความรู้ตรงกับจริตและความต้องการของตัวเอง...

Now Urbanized | วิถีชีวิต เมือง โอกาส

แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ในศตวรรษที่ 21 การเป็นตัวเร่งการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจในหลายมิติ...

Now Aging | ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนเกิดน้อยลง ผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา นำไปสู่คำถามที่ว่า เราจะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร...
Pages: 1