OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เรียนรู้ความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำต่อสภาพแวดล้อมเมืองแบบกรุงเทพมหานคร การออกแบบและการดูแลสวนสาธารณะเมืองโดยอาศัยแนวคิดและองค์ความรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของปกหนังสือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. จัดงานประกาศเกียรติคุณสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตสื่อออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดโครงการ “คัดเลือกสุดยอดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้สร้างสรรค์แห่งปี ประจำปี 2565” : OKMD Content Creator of the Year Awards 2022  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศแล้ว 5 รางวัลชนะเลิศ ปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 กับ “OKMD Book Cover Award 2022”

รายละเอียดเพิ่มเติม

“OKMD" ได้ร่วมกับ "สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดโลกการเรียนรู้ของการนำแป้งกล้วยไปประยุกต์ทำเส้นพาสต้าหลากหลายชนิด พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้กินได้ การจัดจานอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 7 8 9 10 11 ... 25 Next

ข่าวและกิจกรรม