OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

93 | 3 กรกฎาคม 2567
OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

3 กรกฎาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรากองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดทำ โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน หรือ Fin Lab โดยมีกิจกรรมตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ให้สามารถเข้าถึงและสร้างการตระหนักรู้ด้านการเงินการลงทุนและสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 8 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ขอนแก่น นครราชสีมา จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต และ ยะลา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 


DSC07321.jpg

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะและทักษะด้านการเงินการลงทุน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีความสนใจ โดยเน้นกลุ่มวัย 13–18 ปี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มองค์ความรู้ด้านทักษะทางการเงิน การออม การลงทุนที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเน้นการกระจายแหล่งเรียนรู้ด้านการลงทุนไปสู่ภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักลงทุนในอนาคต รู้จักสร้างรายได้ เก็บออม บริหารจัดการเงินออม และรู้จักผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดไปสู่การลงทุนในอนาคต รวมถึงปลูกฝังแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) ที่ให้ความสำคัญกับ Sustainability Business


DSC00755.jpg

นายเศรษฐพล ธรรมจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้กับคนทุกช่วงวัยตลอดมา และโดยเฉพาะวัยเด็ก ถือเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญ ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดทุนในอนาคต ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เองเชื่อมันว่า การที่เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจะช่วยให้เขาสามารถต่อยอดความรู้กับการเรียน อาชีพ และการสร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการวางแผนการเงินและการลงทุนที่เหมาะสมกับช่วงวัย อันนำไปสู่การลดปัญหาทางการเงินส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลต่อสเถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้

ด้านนายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหวังว่าเยาวชนกว่า 3,000 คน ที่ได้รับการกระตุกต่อมคิดด้วยความรู้ด้านการเงินการลงทุนในครั้งนี้ จะสามารถเป็น คนต้นแบบ ที่ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่คนรอบข้างและครอบครัว และนำไปสู่การเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบต่อไปในอนาคต 


DSC01053.jpg

สำหรับกิจกรรมตลาดนัดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนให้กับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ได้แก่ 1. Active Learning จากองค์ความรู้พื้นฐานด้านทักษะทางการเงิน การออม การลงทุน ต่อยอดสู่ทักษะการเงินการลงทุนในอนาคต โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดนิทรรศการในรูปแบบเกม Fantasy Battle ที่จะพาไปเรียนรู้เรื่อง 3 พลังมหัศจรรย์ คือ 1) เงินต้น 2) อัตราผลตอบแทน 3) ระยะเวลา ผ่านลานประลองศึกที่อัศวินแต่ละกลุ่มสามารถเลือกแต่งคอสเพลย์ โดยใช้เครื่องแต่งกายเป็นตัวแทนของ 3 พลังมหัศจรรย์ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของเงินออม เช่น เครื่องหัว คือ อัตราผลตอบแทน โล่ คือ เงินต้น พาหนะ คือ ระยะเวลา และอาวุธ คือ ปัจจัยภายนอก มาประลองศึกจนได้ผู้ชนะจากการคำนวณจำนวนเงินสุทธิคงเหลือหลังจากการประลองเสร็จสิ้น โดยวิธีนี้ผู้เล่นจะค่อยๆ เรียนรู้หลักการของ 3 พลังมหัศจรรย์ จากการเล่นเกมโดยไม่รู้ตัว


DSC07624.jpg

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Interactive Workshop ในรูปแบบคาราวานตลาดทุน มีการจัดเวิร์กช็อปที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผ่านเกม Invest King จำลองโลกการเงินและการลงทุนเสมือนจริงไว้บนมือถือ ครอบคลุมเนื้อหาใน 8 ประเด็น ได้แก่ 1.การวางแผนทางการเงินตามวัฏจักรชีวิต (Life Cycle) 2.การกำหนดเป้าหมายและวางแผนการเงิน 3.รายได้ รายจ่าย และเงินออม 4.อัตราส่วนความอยู่รอดและอัตราส่วนความมั่งคั่ง 5. 3 พลังมหัศจรรย์ (เงินต้น อัตราผลตอบแทน ระยะเวลา) 6.การลงทุน อัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง 7.การบริหารหนี้ และพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดหนี้ และ 8.ภัยจากการลงทุนและวิธีรับมือ


DSC01010.jpg

กิจกรรมสุดท้ายคือ Knowledge Network Partners คือ ยกคาราวานภาคีเครือข่ายออกบูทให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การเสวนาจากภาคีเครือข่าย บอร์ดเกมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมออกบูทไปยังจังหวัดต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารออมสิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร สมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่นเพื่อไทย ฯลฯ


DSC00874.jpg

DSC01134.jpg

DSC01096.jpg

DSC01508.jpg

DSC07092.jpg

DSC07391.jpg

DSC01552.jpg

DSC01559.jpg

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

OKMD เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านดนตรี ร่วมหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ 

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD นำเทคโนโลยี AI ส่งเสริมการเรียนรู้สังคมโลว์คาร์บอน รองรับกติกาใหม่ของโลกที่กระทบการลงทุน

OKMD เข้าร่วมงาน The Nova Symposium “The Net-zero Carbon Transition” นำเทคโนโลยี AI 'OKMD-NOVA-GPT' ส่งเสริมสังคมโลว์คาร์บอน
“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

“ดร.ทวารัฐ” ยกพระราชดำรัส ร.9 “ตั้งเป้าหมาย มุ่งผลสำเร็จ” มาใช้นำประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ บรรยายเปิดงาน Nova Symposium : The Net Zero Carbon Transition ในหัวข้อ Thailand Carbon Ready
OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD ร่วมมือกับ CMDF เดินสายจัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

OKMD กระตุกต่อมคิดความรู้ด้านการเงินการลงทุน (Fin Lab) ร่วมกับ CMDF จัดกิจกรรม “ตลาดนัดความรู้ (Knowledge Market)” ให้แก่เด็กและเยาวชน ในพื้นที่การเรียนรู้ 8 จังหวัด 4 ภูมิภาค คิกออฟที่แรก จ.ฉะเชิงเทรา

ข่าวและกิจกรรม