OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย

3414
ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการที่ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต OTOP ที่ผลิตไหมไทยได้เรียนรู้ เข้าใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์


ได้รับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญรอบ ด้าน มีข้อมูลวัตถุดิบ วัสดุ ความสำคัญของการออกแบบ และเทรนด์การออกแบบของต่างประเทศครบถ้วน จะทำให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนำความรู้ไปขยายผลสร้างความแตกต่าง ของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง และสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในระดับสากล จะเป็นการกระตุ้นและเพิ่มความต้องการบริโภคไหมไทยของประชาชนทั่วไปมากขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 86393.66 KB)