OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับบุคคลทั่วไป

2723
แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับบุคคลทั่วไป

หนังสือ Modern Thai Silk ไหมไทยร่วมสมัยฉบับนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญของไหมไทยร่วมสมัยไว้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเรื่องไหมไทยร่วมสมัย


หนังสือฉบับนี้ มีที่มาจากการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคไหมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้อัตลักษณ์ ของไหมไทย ข้อจำกัดการใช้ไหมไทย และโอกาสทางธุรกิจของไหมไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษา และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงวิชาการ อีกทั้งยังเสริมสร้างความเข้าใจให้สาธารณชนเล็งเห็นถึงคุณค่า คุณสมบัติ และวิธีใช้ไหมไทยที่แท้จริง แตกต่างจากทัศนคติและมุมมองเดิมๆเกี่ยวกับไหมไทย อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนต่อไปในอนาคต


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 71129.80 KB)