OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับผู้ประกอบการ

3936
แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับผู้ประกอบการ

การพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย ( Modern Thai Silk) เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและใช้ผ้าไหมไทยให้สูงขึ้น

โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และนักออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมไทยได้เรียนรู้ เข้าใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับคำปรึกษาจาก ผู้ เชี่ยวชาญรอบด้าน มีข้อมูลวัตถุดิบ วัสดุ ความสำคัญของการออกแบบ และเทรนด์การออกแบบของต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้เข้าใจได้ถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนำไปสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในระดับสากลของผ้าไหมไทย และเป็นการกระตุ้นเพื่อเพิ่มความต้องการบริโภคไหมไทยของประชาชนทั่วไปมากขึ้น


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 123226.20 KB)