เทรนด์โลกคือโอกาส

มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 : เทรนด์โลกคือโอกาส (Know Your Trends, Know Your Future)


"Know Your Trends, Know Your Future เทรนด์ โลกคือโอกาส" นําเสนอและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อกระตุ้นและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เปิดมุมมองในการใช้โอกาสความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและงานไปสู่ความสําเร็จในโลก


อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4