OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เทรนด์โลกคือโอกาส

13657

สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาความคิดเพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่ประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ได้จัดงาน มหกรรมความรู้ (OKMD Knowledge Festival) ประจําปีมาแล้ว 3 ครั้ง ภายใต้หัวข้อ "ความรู้คือโอกาส: Knowledge is Opportunity" เพื่อให้เป็นเวทีรวมองค์ความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ สังคมไทย ทําให้ผู้เข้าร่วมงานตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาไทย ที่สามารถนําไปใช้ ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมต่อไป


ในโลกอนาคตที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าและเชื่อมโยงสังคมในทุกระดับ ส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของคน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน และยากต่อการคาดคะเน ความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กรและระดับประเทศ ถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อความ สําเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งความไม่แน่นอน จึงต้องอาศัยปัจจัยหลัก ซึ่งได้แก่


 1. ข้อมูลองค์ความรู้และทักษะ ที่จําเป็นในการคาดการณ์ พัฒนาปรับตัวและสร้างสรรค์โอกาสจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
 2. โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาทั้งที่จับต้องได้และที่เป็นโลกเสมือนจริงผ่านสื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลและองค์ความรู้ชุมชนในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างเสรี
 3. การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการประกอบอาชีพและธุรกิจที่เอื้ออํานวยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรายย่อย ได้สามารถพัฒนาและแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

OKMD Knowledge Festival 4

มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 (OKMD Knowledge Festival 4)
ตอน "Know Your Trends, Know Your Future เทรนด์ โลกคือโอกาส"


นําเสนอและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อกระตุ้นและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เปิดมุมมองในการใช้โอกาสความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและงานไปสู่ความสําเร็จในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเน้น 8 Global Mega Trends หลักที่ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างงานและอาชีพของ คนไทยซึ่งประกอบด้วย


 1. Connectivity
 2. Digital Age
 3. Aging Society
 4. Urbanization
 1. New Generation
 2. World Friendly
 3. Global Knowledge Society
 4. Womenomics (Sheconomy)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


Presentation ประกอบการสัมมนา

Session: สร้างโอกาสจากความเป็นเมือง: Urbanization "Opportunities from the Urban Sprawl"
Synopsis: เมืองเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนผุดโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวของเมือง
โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 1.00 MB)


Session: สร้างโอกาสจากกระแสคนรุ่นใหม่ "NEW Gen & Explosive Business Opportunities"
Synopsis: โอกาสทองทางธุรกิจจากกระแสไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
โดย ผศ. ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการศูนย์ C asean

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 107 MB )


Session: สร้างโอกาสจากโลกดิจิทัล: Digital World "Change, Disrupt and Digital Opportunities"
Synopsis: เปลี่ยนแปลง คิดต่าง และโอกาสในยุคดิจิทัล
โดย คุณเรืองโรจน์ พูนผล ผู้ร่วมก่อตั้ง 500 Tuk Tuks | ผู้ก่อตั้ง Disrupt University | อดีตผู้บริหาร Google, Silicone Valley

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 89.3 MB )


Session: เทรนด์ทอล์ค (เสวนา): โลกดิจิทัล…โอกาสมีอยู่ทุกที่ ทุกเวลา Trend Talk (Panel Discussion) "Success Stories: Digital Marketing Weapon: Your Fastlane to Success"
Synopsis: เมื่อดิจิทัลเทคโนโลยี สร้างโอกาสให้ธุรกิจของคนรุ่นใหม่
โดย คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง และ Creative Director องค์กรนวัตกรรมสังคม Creative MOVE

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 1.00 MB )

โดย คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO บริษัท Zocial Ripple

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 7.67 MB )สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2704
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2580
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5454
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3679
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4856
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3231
มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
2812
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4696
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
5930
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3271