OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

เทียนสลักวัฒนธรรม

โดย นายภควัต เกศบุรมย์

อ่านเพิ่มเติม

เรือเอกลักษณ์น่านจำลอง

โดย นางสาวปวีณา ผาแสง/ นางขนิษฐา นครประสาท/ นายสิทธิวัฒน์ สุสมร

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

สภาพภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และศาสนาของภาคเหนือก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องจักสานของภาคเหนือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2

ศูนย์ความรู้กินได้