OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สมอง อาหารกาย อาหารใจ เพื่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้

9898

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณสาคร ธนมิตต์
ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


สมอง อาหารกาย อาหารใจ เพื่อการเจริญเติบโตและการเรียนรู้


การเจริญเติบโตและการเรียนรู้ เพื่อให้ได้เด็กที่ดีและฉลาดแข็งแรง เด็กต้องมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งรวมทั้งร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับสมองที่ฉลาดทางเชาว์ไว ความคิด ความจำที่แม่นยำรวดเร็ว เรียกกันว่า มีสติปัญญา Intellectual และฉลาดพัฒนาอารมณ์ความรู้สึก Emotional เรียกกันว่าเฉลียวฉลาด มีความประพฤติดี มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบ ตลอดไปถึงสมองทางด้านจิตใจและจิตวิญญาน Mental and Spiritual ด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ความรักที่เมตตากรุณา และความสุขที่แท้จริง เรียกกันว่า เป็นคนมีคุณธรรม มีธรรมะ ฉลาดทางธรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาการของกายและใจ ตามหลักทางวิชาการที่พิสูจน์ได้ในขณะนี้ เชื่อว่า อย่างน้อยต้องมีแก่นองค์ความรู้ อย่างน้อยสามด้าน


  1. ด้านวิทยาศาสตร์ทางสมอง
  2. ด้านวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก รวมทั้งทางอาหารและโภชนาการ
  3. ด้านองค์ความรู้ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและวิทยาการ ด้านการเรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรม ศาสนาประเพณี และจิตวิทยา ฯ

หลักสำคัญคือ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งทางร่างกาย ที่สอดคล้องกับทางสมองทั้ง 3 ด้าน ทางโลกด้านสติปัญญา อารมณ์ความประพฤติ และทางธรรม ด้านจิตใจ คุณธรรม พัฒนาการทางร่างกายต้องมาจากการเลี้ยงดูด้วย “อาหารกาย” ในส่วนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองทุกด้าน ทั้งสามด้านคือ


  1. IQ สมองด้านความฉลาดเก่งกาจ ในการเรียนรู้ การคิด จดจำ การทำงาน การยังชีพ พัฒนาความเป็นอยู่
  2. EQ สมองด้านอารมณ์ ความประพฤติ ดีงาม
  3. MQ สมองด้านจิตใจ ความเมตตา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

ทั้งสามด้านนี้ต้องได้มาจาก “อาหารใจ” เพราะสมองเป็นอวัยวะพิเศษมีความมหัศจรรย์ โดยเป็น อวัยวะที่มีความรู้สึกและมีชีวิตจิตใจ ดังนั้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสมองจึงแตกต่างกับของอวัยวะอื่น เช่น ใจ ตับ ปอด ฯลฯ ที่ต้องการ อาหารกายที่ครบ 5 หมู่ และน้ำเพียงเท่านั้น แต่การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ของสมองต้องการทั้ง “อาหารกาย” และ “อาหารใจ” ในสัดส่วนที่สมดุล ตลอดทุกช่วงอายุ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จนถึงวันสุดท้ายของชึวิต


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 1393.00 KB)

บทความอื่นๆ

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

เล่นตามรอยพระยุคลบาท

หนังสือ "เล่นตามรอยพระยุคลบาท" ได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เริ่มจากการทรงเล่นและนำไปสู่พระอัจฉริยภาพรอบด้าน
รู้ทัน อัลไซเมอร์

รู้ทัน อัลไซเมอร์

25 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ควรละเลย  อาจจะมีบางครั้งที่เราหลงลืมชื่อคนบางคน หรือพลั้งเผลอที่จะกระทำบางเรื่องที่ควรทำ แต่นั่นไม่ได้บ่งชี้ว่าเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะสมองเสื่อม ความจำถดถอย หรือ เป็นโรคที่เรียกกันติดปากว่า อัลไซเมอร์ เสมอไป
พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม
4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว พ่อแม่ควรเตรียมเด็กให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ท่ามกลางการแข่งขันที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้น เด็กๆ ยังต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

Brain-Based Learning