OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

World Friendly | แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา

4826 | 16 สิงหาคม 2560
แนวคิดรักษ์โลกกับโอกาสที่ตามมา
การทำความเข้าใจกับ Mega Trend ที่สะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ ทั้งสภาวะอากาศ ภัยพิบัติ มลพิษ วิกฤติด้านอาหาร พลังงาน และอื่นๆ รวมไปถึงแนวคิดรักษ์โลกของคนในสังคม จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ  อันเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นำไปปรับใช้และสร้างสรรค์ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมี  2 แนวโน้มหลักๆ คือ แนวโน้มการเติบโตอย่างสมดุล และแนวโน้มการเติบโตแบบไม่สร้างผลกระทบ
  • แนวโน้มการเติบโตอย่างสมดุล (Balancing Growth) เน้นการใช้ชีวิตและทำธุรกิจตามวงจรของระบบนิเวศโดยไม่ฝืนหรือทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พยายามเยียวยาภาวะขาดสมดุลให้เร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของระบบนิเวศและเศรษฐกิจ ได้แก่ การกลับคืนสู่ธรรมชาติ การสอดรับกับระบบรวม  การรับมือและเข้าใจภัยพิบัติ
  • แนวโน้มการเติบโตแบบไม่สร้างผลกระทบ (Growth with Zero) เน้นการปรับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของมนุษย์ให้สอดคล้องกับระบบธรรมชาติมากขึ้นตลอดห่วงโซ่การผลิต ด้วยการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสร้างผลกระทบรอยเท้าคาร์บอนให้น้อยที่สุด ได้แก่ การเพิ่มค่าจากของเหลือทิ้ง  เศรษฐกิจแบบเอื้อเฟื้อแบ่งปัน และนวัตกรรมส่งเสริมให้เป็นศูนย์


โอกาสทางธุรกิจและอาชีพในอนาคต

เมื่อแนวคิดรักษ์โลกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามมา ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ความเชื่อและพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป รวมถึงแนวโน้มอาชีพที่จะเกิดขึ้น เพื่อการเตรียมพร้อมของคนรุ่นใหม่ให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวคิดที่เลือกใช้ชีวิตโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นจะช่วยให้เราเติบโตไปพร้อมกับโลกได้อย่างสมดุลมีแนวโน้มการเกิดโอกาสทางธุรกิจ อาทิ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ อาหารออร์แกนิกดิลิเวอรี่ ธุรกิจโรงเรียนทางเลือก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านอาคารเขียว เป็นต้น  ส่วนแนวคิดที่มีการเติบโต ปรับพฤติกรรมการใข้งานของมนุษย์ที่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นำไปสู่แนวโน้มอาชีพและธุรกิจที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ได้แก่ ธุรกิจรับซื้อและให้เช่าสินค้าทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ธุรกิจส่งของด้วยนวัตกรรมสีเขียว ธุรกิจขนส่งมวลชนคาร์บอนต่ำ ธุรกิจให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์เศรษฐกิจแบบวงรอบ เป็นต้น

ที่มา: รายงานการศึกษาวิจัย ซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ หัวข้อ แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา (World Friendly) โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรฯ (2559)

ติดตามอ่านบทความ World Friendly แนวคิดรักษ์โลกและโอกาสที่ตามมา ในรายละเอียด แนวโน้มการเติบโตอย่างสมดุล และ แนวโน้มการเติบโตแบบไม่สร้างผลกระทบ ต่อได้ทาง  www.okmd.or.th/okmd-opportunity/world-friendlyส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน
4465
8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่
9593