OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

World Friendly | รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน

4364 | 16 สิงหาคม 2560
World Friendly | รักษ์โลก  โอกาส  ความยั่งยืน


สภาวะแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก โดยมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร การปรับเปลี่ยนบริบทสังคม การขยายตัวของความเป็นเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้มนุษย์ต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเอง เพื่อรักษาสิ่งดีๆที่เป็นอยู่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเหล่านี้ยังนำมาซึ่งโอกาสในการประกอบอาชีพที่มีความหลากหลายมากขึ้น เกิดการต่อยอดสร้างสรรค์ไอเดียและดำเนินธุรกิจที่จะอยู่ร่วมกันไปกับโลกได้อย่างยั่งยืน


ซีรีส์ความรู้เล่มนี้ จะบอกเล่าให้เห็นถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระดับโลกและระดับประเทศในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์แนวโน้มที่จะนำไปสู่โอกาสในการประกอบอาชีพต่างๆ ไอเดียที่เกิดขึ้นและกรณีศึกษาธุรกิจที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์นักคิดนักวิชาชีพและผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวข้อง


การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น OKMD หวังว่า หนังสือเล่มเล็ก Now World-Friendly : รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน เล่มนี้จะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดของคนรุ่นใหม่ ให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างสรรค์อาชีพ ต่อยอดไอเดียหรือธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ เตรียมพร้อมพัฒนาทักษะของตนเอง รวมถึงเป็นข้อมูลความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจ สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์แก่สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไปดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 5725.66 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน
5132
8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่
10769