OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

941356
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ


1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม


 • คิดสร้างสรรค์
 • ใส่ใจนวัตกรรม
 • มีวิจารณญาณ
 • แก้ปัญหาเป็น
 • สื่อสารดี
 • เต็มใจร่วมมือ

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี


 • อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร
 • รู้เท่าทันสื่อ
 • รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฉลาดสื่อสาร

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

3. ทักษะชีวิตและอาชีพ


 • มีความยืดหยุ่น
 • รู้จักปรับตัว
 • ริเริ่มสิ่งใหม่
 • ใส่ใจดูแลตัวเอง
 • รู้จักเข้าสังคม
 • เรียนรู้วัฒนธรรม
 • มีความเป็นผู้นำ
 • รับผิดชอบหน้าที่
 • พัฒนาอาชีพ
 • หมั่นหาความรู้รอบด้าน

3. ทักษะชีวิตและอาชีพขอบคุณข้อมูล

 • www.p21.org หนังสือรวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สบร.ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 1534.42 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

NEW GEN IS NOW | คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต
39620
เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน | ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
35591
วาดเส้นทางชีวิตด้วยประสบการณ์ | POMME CHAN
6487
New Gen | ต่อยอดไอเดีย
10331
New Gen | Start a startup
6814
IceDEA | สร้างสรรค์ไอเดียให้ไอศกรีม
6462