OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

49181 | 19 สิงหาคม 2559


สังคมสูงวัย


โดยทั่วไปนิยามที่หลายหน่วยงานใช้กันเวลาพูดถึงผู้สูงอายุคือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 60 หรือ 65 ปีขึ้นไป และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือปรากฎการณ์ที่ผู้สูงอายุมีสัดส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด อีกทั้งความเข้มข้นของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุยังแบ่งออกเป็นหลายระดับอีกด้วยรู้หรือไม่


  • กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อย ส่วนประเทศกำลังพัฒนากำลังตามมาติด ๆ
  • ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
  • จำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลง
รู้หรือไม่


สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ


ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) คาดการณ์ว่า ปี ค.ศ. 2050 จำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวจากปัจจุบัน โดยมีจำนวนกว่า 2,000 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21 ของประชากรโลก


ส่วนในประเทศไทยนั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 2021 และจะเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปีค.ศ. 2035 ซึ่งเร็วมากก็เพราะใช้เวลาเพียง 3 ทศวรรษเท่านั้น


สถานการณ์และแนวโน้มระดับโลก ภูมิภาค ประเทศ


โอกาสและความท้าทาย


โอกาสและความท้าทาย

  • แรงงานไทยต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) โดยเร็ว เพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานในอนาคต
  • ควรศึกษารูปแบบและทิศทางการปรับตัวจากประเทศต่างๆ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น


มองเทรนด์ 5 มิติ


เมื่อการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ การวิเคราะห์เทรนด์ใน 5 มิติจะช่วยอธิบายถึงพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังทีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง ปัจจัยเร่งระยะสั้น ความต้องการพื้นฐานของผู้สูงอายุ อันจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจสินค้าและบริการ


มองเทรนด์ 5 มิติ


สถิติน่ารู้


จากผลสำรวจความคิดเห็น "พฤติกรรมและทัศนคติของผู้สูงอายุไทยในปี 2020" (เม.ย 2558) จากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 50 ปีขึ้นไป รวม 378 คน ภายใต้งานสำรวจและศึกษาวิจัยซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ (สบร.) พบว่า


  • หากรายได้เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุต้องการเก็บออมเป็นอันดับแรก โดยเงินฝากธนาคารได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ที่น่าห่วงคือ มีผู้สูงอายุ 19.4% ไม่มีเงินออม
  • ผู้สูงอายุ 70% นิยมจับจ่ายด้วยเงินสด มีเพียง 27% ใช้บัตรเครดิต คือคนสูงวัยที่ยังไม่เกษียณ

สถิติน่ารู้


ข้อมูล

  • รายงานผลสำรวจและศึกษาวิจัยซีรีส์ความรู้ ส่อง โอกาส สร้าง อาชีพ เรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดย สบร. ร่วมกับบริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด (2558)


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 8319.48 KB)
ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

Now Aging | ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา
6605