OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ชาข้าว

188 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565
กระแสรักสุขภาพ (Health Conscious) เป็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตที่เป็นปกติใหม่ (New Normal) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคม การพึ่งพาตนเอง การระวังป้องกัน รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง จึงส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้าวเป็นหนึ่งในธัญพืชที่ได้รับความนิยมในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ปลูกข้าวคุณภาพดีหลากหลายสายพันธุ์จึงคุ้นเคยกับการบริโภคคุณค่าจากข้าวทั้งในรูปแบบอาหารหลัก และผลิตภัณฑ์จากข้าวที่นำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานตามที่ต้องการ ซึ่งเครื่องดื่มจากข้าวในรูปแบบต่าง เช่นน้ำข้าวกล้อง น้ำนมข้าว และชาข้าวก็เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดี