องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ (วช. x OKMD)

ชาข้าว
ผลิตภัณฑ์จากแป้งกล้วยและกล้วย
ปลูกดอกไม้กินได้
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ