OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

231 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565
การใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมโดยเฉพาะปุ๋ยและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้ธรรมชาติขาดสมดุลซึ่งเป็นอันตรายต่อกระบวนการเจริญเติบโตทางธรรมชาติ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากเพราะสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในดินทำให้ดินเสื่อม ขาดแคลนธาตุอาหารสำคัญที่พืชจะนำไปใช้ทำให้พืชอ่อนแอ ขาดภูมิต้านทานโรค ทำให้เกิดการคุกคามของแมลงศัตรูพืช และเชื้อโรคในพืช นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายทั้งต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคอีกด้วย

เกษตรอินทรีย์เป็นการทำเกษตรกรรมด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติ โดยทั้งกระบวนการจะไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษที่จะปนเปื้อนและตกค้างในดิน น้ำ และอากาศ สามารถรักษาความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมดุลของธรรมชาติให้มากที่สุด