OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปลูกผักยกแคร่ ตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)

187 ครั้ง | 2 พฤษภาคม 2565
ปัจจุบัน ทั่วโลกให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าเกษตร อีกทั้งกระแสรักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อมยังส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการพืชผักปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices) ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ซึ่งการผลิตพืชผักปลอดภัยนอกจากจะสามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการใช้สารเคมีทางการเกษตร และทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคยังดีขึ้นอีกด้วย โดยการปลูกพืชผักตามมาตรฐาน GAP สามารถนำไปปรับใช้กับการปลูกพืชผักได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกลงแปลง การปลูกในกระบะ และการปลูกแบบยกแคร่