OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต

2974

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่ประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ จัดงานมหกรรมความรู้ (OKMD Knowledge Festival) ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส: ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต (Learning Revolution for Future Opportunities) "โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน และความจำเป็นของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่โลกอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันและสามารถนำโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างคุณค่าให้กับทั้งตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการเตรียมความพร้อมของประเทศจะต้องครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ และการจัดระบบกฎเกณฑ์ในทุกระดับให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ


ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คนไทยทุกคนสังคมต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นของความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาโอกาสการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 (OKMD Knowledge Festival 2016) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรรม คือ การเสวนา/สัมมนา (Symposium) และการจัดพื้นที่การเรียนรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการต่างๆ เพื่อนำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของคน


โดยในกิจกรรมแรกจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 และกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการ (Symposium and Exhibition) ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตอน "มันส์สมอง" มันส์ไปกับความคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะเป็นการเสวนาและถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ผ่านประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรชั้นนำ ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่


  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • ความคิดเชิงวิพากษ์
  • คิดให้ทันโลก
  • การสื่อสารและร่วมมือทำงาน
  • กลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

ชมเทปบันทึกการสัมมนา มันส์หู ย้อนหลัง


สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge
2702
เล่นให้โดน : ถอดรหัสกลเม็ดสู่ความสำเร็จสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคนไทย
2575
เล่นเป็นเรียน : เรียนให้ต่าง เล่นให้ได้ความรู้
5452
เล่นจนได้ดี : กล้าเดินตามฝัน ลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นได้แต่คิด
3677
เล่น ลอง เรียน : ถอดรหัส "ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21"
4851
“เล่น เห็น โลก: ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”
3227
มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
2808
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
4693
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
5928
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
3268