Green Means Business | ธุรกิจสีเขียวครองโลก

OKMD Fast Forward Talk 7: Green Means Business


  • ทอล์คพิเศษ เรื่อง “ส่องอนาคตธุรกิจสีเขียว” (A Future Glance at Green-is-the-New-Black) อ่านเพิ่มเติม
  • เสวนาพิเศษ เรื่อง "Success Stories: อิทธิพลของกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่: Green Means Business" อ่านเพิ่มเติม