ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร โอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคสาหรับคนไทยรุ่นใหม่: จีน

OKMD Fast Forward Talk 2 : ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร


  • "กลยุทธ์ธุรกิจไทย...สู่ตลาดจีน" โดย คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร อ่านเพิ่มเติม
  • "ความพร้อมของการท่องเที่ยวไทยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน" โดย ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ อ่านเพิ่มเติม
  • "โอกาสจากการสร้างโครงข่ายธุรกิจใหม่ใน AEC และจีน" โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อ่านเพิ่มเติม