OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD แนะนำหนังสือดี

นิตยสาร OKMD | เพิ่มความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา


OKMD magazine vol.6
ฉบับที่ 6 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
OKMD magazine vol.4
ฉบับที่ 4 | กรกฎาคม-สิงหาคม 2558
OKMD magazine vol.3
ฉบับที่ 3 | พฤษภาคม-มิถุนายน 2558

ตู้ความรู้