Womenomics

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ ไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ดูรายละเอียด