New Gen

NEW GEN IS NOW : คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต

คนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมหาศาลบนโลกนี้  ซึ่งนิยามโดยรวมมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่
มาทำความรู้จักเบื้องต้นกับ Gen Y และ อีก 5 Generation  

ดูรายละเอียด

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

เมื่อโลกขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
ดูรายละเอียด

เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน | ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ศาสตราจารย์ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีคำแนะนำดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวกับตลาดแรงงานที่กำลังรออยู่ รวมไปถึงแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อตอบรับวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่มากขึ้น
ดูรายละเอียด