ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

นำเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นโอกาสและการเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD


Food & Fashion

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสและความคิดสร้างสรรค์นำทางไปสู่ความสำเร็จ
ดูรายละเอียด

Trend

8 เทรนด์ คว้าโอกาสบนโลกยุคใหม่

เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  คว้าโอกาสที่มาบนโลกยุคใหม่
ดูรายละเอียด

Digital Age

9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ
ดูรายละเอียด

Global Knowledge Society

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจใฝ่รู้และรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆ ตัวที่สามารถปรับใช้ พัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้
ดูรายละเอียด

Aging Society

Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้
ดูรายละเอียด

Urbanization

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น
ดูรายละเอียด

Womenomics

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

ทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภค ผู้ประกอบการ นักวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ ไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ดูรายละเอียด

New Gen

NEW GEN IS NOW : คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต

คนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมหาศาลบนโลกนี้  ซึ่งนิยามโดยรวมมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่
มาทำความรู้จักเบื้องต้นกับ Gen Y และ อีก 5 Generation  

ดูรายละเอียด

สามารถติดตาม "ส่องโอกาสสร้างอาชีพ" เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TheOpportunitybyOKMD