OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การกำกับติดตามการดำเนินงาน 
รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร