OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ

โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ต้องแสดงศักยภาพของหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ มีความเห็นว่า หากใช้จุดแข็งของ สบร. และหน่วยงานภายในทั้ง 3 หน่วยงาน ผนึกกำลังและร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งแล้ว เชื่อว่าประสิทธิผลจากการดำเนินงานจะสามารถส่งผลกระทบ (Impact) ให้กับสังคมได้ในวงกว้าง โดยมอบหมายนโยบายให้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ดำเนินการ ดังนี้

1.

ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อนำผลงานการวิจัยที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนำไปขยายผลต่อยอดในมิติต่างๆ ทั้งในส่วนของการเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ของ สบร. ตลอดจนการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม


2.

จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ในระดับตำบล ซึ่งในปัจจุบันมีกว่า 7,000 ตำบลทั่วประเทศ โดยทำเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้และฐานข้อมูลของ สบร. อาทิ ระบบ TK Public Online Library ที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ e-book e-media ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสและให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้กับประชาชนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง


3.

จัดทำข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนนโยบาย "ปรับเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของรัฐบาล เพื่อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นิทรรศการ องค์ความรู้ที่น่าสนใจของ สบร. เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ตามบริบทและความสนใจของนักเรียน


4.

ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นต้น เพื่อให้ข้อเสนอโครงการที่ ศสบ. จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านช่องทาง Online มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจน เพื่อสามารถวางแผนเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


   


นโยบายขององค์การนโยบายผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สบร. (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 745.23 KB)

แผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 733 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 970 KB)
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 14.69 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23 MB)

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 692.78 KB)

สาระสำคัญของแผนแม่บทการส่งคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 6433.51 KB)

คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 946.61 KB)