OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ สบร.

โดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
ให้กำกับดูแลสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้ทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของ สบร.  โดยสรุปดังนี้

  • ควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากการร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการทั่วประเทศ และการพัฒนาพื้นที่ในการแข่งขันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ประกอบการ 
  • ภารกิจของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นงานที่มีประโยชน์ช่วยในการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน ควรเน้นโครงการ/งานที่จับต้องได้ สามารถส่งผลในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศได้โดยเร็ว ในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี สำหรับโครงการในระยะยาว เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Knowledge Center) นั้น หากสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก
  • ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพจากภูมิปัญญาไทย รวมถึงอาชีพใหม่ๆ โดยการรวบรวมและการประมวลองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านที่มีมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่ดีที่สุดในด้านต่างๆ และนำเสนอออกมาในรูปแบบที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยในการดำเนินการนั้น อาจทำเป็นรูปแบบของการประกวดคลิปวีดีโอสั้นๆ เพื่อแนะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ การจัดทำรายการทีวีที่นำเอาปราชญ์ผู้รู้หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านงานอาชีพต่างๆ มาแบ่งปันความรู้และเคล็ดลับของความสำเร็จ หรือการจัดงานเสวนาที่นำเอาสุดยอดของผู้รู้ในด้านต่างๆ มาพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ เป็นต้น
  • สบร. มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของประเทศ โดยเฉพาะความรู้ที่มีคุณค่า ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ซึ่งการนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในวงกว้างผ่านสื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัล ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น ควรมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมความรู้ (Pool of Knowledge) ของประเทศ โดยเฉพาะบทบาทในการพัฒนาระบบศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้ของประชาชน (Learning Portal) ซึ่งประกอบด้วยแพลตฟอร์มในการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในหลากหลายรูปแบบ เช่น ศูนย์รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้   (E-book Center) ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะออนไลน์ (Learning Center) และศูนย์รวมลิงค์เพื่อการเรียนรู้  (Knowledge Link Center) เป็นต้น โดย รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ได้ให้แนวทางในการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ดังนี้ 
  • เป็นแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลความรู้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชน
  • เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลความรู้ที่ต้องการได้โดยง่ายและช่วยคัดกรองข้อมูลความรู้ให้มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
  • มีรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้

    

นโยบายขององค์กรและนโยบายผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สบร. (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 745.23 KB)
ประกาศเรื่องนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 328 KB)

แผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 733 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 970 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 721 KB)
แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.5 MB)
แผนงานและงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 14.69 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 20.56 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 7.1 MB)
แผนงานอื่นๆ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.07 MB)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.1 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.0 MB)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 0.9 MB)
​แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 10.8 MB)

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 692.78 KB)

สาระสำคัญของแผนแม่บทการส่งคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 6433.51 KB)

คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 946.61 KB)