OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การ

โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ต้องแสดงศักยภาพของหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์กับสังคมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ มีความเห็นว่า หากใช้จุดแข็งของ สบร. และหน่วยงานภายในทั้ง 3 หน่วยงาน ผนึกกำลังและร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งแล้ว เชื่อว่าประสิทธิผลจากการดำเนินงานจะสามารถส่งผลกระทบ (Impact) ให้กับสังคมได้ในวงกว้าง โดยมอบหมายนโยบายให้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ดำเนินการ ดังนี้

1.

ศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อนำผลงานการวิจัยที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนำไปขยายผลต่อยอดในมิติต่างๆ ทั้งในส่วนของการเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ของ สบร. ตลอดจนการนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ให้เกิดเป็นสินค้าและบริการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม


2.

จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาศูนย์ความรู้ในระดับตำบล ซึ่งในปัจจุบันมีกว่า 7,000 ตำบลทั่วประเทศ โดยทำเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้และฐานข้อมูลของ สบร. อาทิ ระบบ TK Public Online Library ที่ให้บริการยืม-คืนหนังสือ e-book e-media ข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขยายโอกาสและให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้กับประชาชนทุกช่วงวัยตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง


3.

จัดทำข้อเสนอโครงการที่สนับสนุนนโยบาย "ปรับเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของรัฐบาล เพื่อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการนำไปใช้ประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นิทรรศการ องค์ความรู้ที่น่าสนใจของ สบร. เพื่อเข้าไปสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ตามบริบทและความสนใจของนักเรียน


4.

ศึกษาข้อมูลรายละเอียด ของการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่แล้ว อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นต้น เพื่อให้ข้อเสนอโครงการที่ ศสบ. จะดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผ่านช่องทาง Online มีความแตกต่างจากหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจน เพื่อสามารถวางแผนเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


   


นโยบายขององค์และนโยบายผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สบร. (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 745.23 KB)

แผนการดำเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2559-2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 733 KB)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 970 KB)
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 14.69 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 23 MB)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด pdf ขนาด 20.56 MB)
แผนงานอื่นๆ
การประเมินความเสี่่ยงการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สบร.(ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.07 MB)
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ดาวน์โหลด pdf ขนาด 1.0 MB)
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ดาวน์โหลด pdf ขนาด 0.9 MB)

นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง

ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 692.78 KB)

สาระสำคัญของแผนแม่บทการส่งคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2564) (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 6433.51 KB)

คุณธรรม จริยธรรม พื้นฐานในสังคมไทย 5 ประการ (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 946.61 KB)