OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

พลเอกวิลาศ อรุณศรี

พลเอกวิลาศ อรุณศรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

กรรมการและเลขานุการ

ประวัติโดยสังเขป
ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายราเมศ พรหมเย็น

นายราเมศ พรหมเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ดร.ปรียา ผาติชล

ดร.ปรียา ผาติชล

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางศศิธร ศิริรัตนากูล

นางศศิธร ศิริรัตนากูล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายวรพจน์ บุญพร

นายวรพจน์ บุญพร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย