OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายสุวิชญ โรจนวานิช

นายสุวิชญ โรจนวานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นายดิสทัต โหตระกิตย์

นายดิสทัต โหตระกิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

กรรมการและเลขานุการ

ประวัติโดยสังเขป
ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายราเมศ พรหมเย็น

นายราเมศ พรหมเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ดร.ปรียา ผาติชล

ดร.ปรียา ผาติชล

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางศศิธร ศิริรัตนากูล

นางศศิธร ศิริรัตนากูล

รักษาการผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นายวรพจน์ บุญพร

นายวรพจน์ บุญพร

รักษาการหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย