OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คณะกรรมการและผู้บริหาร

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายประเสริฐ บุญเรือง

นายประเสริฐ บุญเรือง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการโดยตำแหน่ง

ประวัติโดยสังเขป
นายสุวิชญ โรจนวานิช

นายสุวิชญ โรจนวานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประวัติโดยสังเขป
ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

กรรมการและเลขานุการ

ประวัติโดยสังเขป
ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ดร.อธิปัตย์ บำรุง

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายราเมศ พรหมเย็น

นายราเมศ พรหมเย็น

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ดร.ปรียา ผาติชล

ดร.ปรียา ผาติชล

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และ
ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ดร.อภิชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

นางสาวพัชราภร ทองประไพ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการ

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ดร.เกียรติพร หวังภัทรพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางศศิธร ศิริรัตนากูล

นางศศิธร ศิริรัตนากูล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

นายนันทิศักดิ์ สุเมธยาจารย์

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นายวรพจน์ บุญพร

นายวรพจน์ บุญพร

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ