OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คู่มืองานบริการและแนวทางป้องกันตรวจสอบ


  • คู่มืองานบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.

    คู่มืองานด้านบริการในแหล่งเรียนรู้ของ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและข้อมูลที่สาคัญในการให้บริการและการรับบริการ กล่าวคือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงานบริการมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการ

    (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 616 KB)


  • การป้องกันและการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ “การสมัครสมาชิกและการเข้าชมนิทรรศการ” งานบริการแหล่งเรียนรู้

    การสมัครสมาชิกและการเข้าชมนิทรรศการในงานบริการแหล่งเรียนรู้ทั้ง 2 แหล่ง ได้แก่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park  และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม ซึ่งมีการให้บริการแก่ประชาชนที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และมีรูปแบบการบริการแตกต่างกัน ดังนั้น สบร.จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการป้องกันและตรวจสอบงานบริการแหล่งเรียนรู้จุดให้บริการ 2 แหล่ง ซึ่งมีวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ให้เป็นมาตราฐานการบริการ

    (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 2.9 MB)