OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

คู่มืองานบริการและแนวทางป้องกันตรวจสอบ


 • คู่มืองานบริการแหล่งเรียนรู้ของ สบร.

  คู่มืองานด้านบริการในแหล่งเรียนรู้ของ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและข้อมูลที่สาคัญในการให้บริการและการรับบริการ กล่าวคือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นสมาชิกและทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงานบริการมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการให้บริการ

  (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 562 KB)


 • การป้องกันการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
  "การสมัครสมาชิก" งานบริการแหล่งเรียนรู้

  การสมัครสมาชิกงานบริการแหล่งเรียนรู้ทั้ง 3 แหล่ง ได้แก่สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) หรือ TK park ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) หรือ TCDC และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ NDMI ซึ่งมีการให้บริการแก่ประชาชนที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และมีรูปแบบการบริการแตกต่างกันด้วย งานบริการแหล่งเรียนรู้จุดให้บริการ 3 แหล่ง มีวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา การสมัครสมาชิกเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และดาเนินงานให้เป็นมาตราฐานการบริการ

  (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 5 MB)


รู้จักเรา OKMD