ศูนย์ดาวน์โหลด ของ OKMD

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ จะให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เป็นหลัก เน้นการทำงานเสริมซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้เกิดความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้มีการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 1,125 KB)

อ่านเพิ่มเติม
ปิด

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)


ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้านสังคม ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นาย ยงุยทธ ยุทธวงศ์) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้และต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 192/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานบูรณาการแนว ทางการดำเนินการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ต่อมามีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี จึงได้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว และมีคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรี ที่ 312/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการด้าน พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร) เป็นรองประธาน ผู้บริหารหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) เป็นกรรมการและ เลขานุการ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานการบูรณาการแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ของประเทศ จัดให้มีระบบเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศของแหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและ หน่วยงานต่างๆสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมการ พัฒนาพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้มีคุณภาพและคุณค่าเพิ่มขึ้น

BBLplayground


ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติให้ แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีผู้อำนวยการ สบร.เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ สบร.เป็น คณะทำงานและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และ แหล่งเรียนรู้ บูรณาการฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและทันสมัย ประสาน การทำงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ สร้างระบบเครือข่ายการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็น เอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคณะทำงานฯ ได้ประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการนำร่อง 5 โครงการ พร้อมทั้งยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการระยะปานกลางตามที่คณะกรรมการบูรณาการฯ มอบหมาย

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มี มติเห็นชอบในหลักการ “(ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2560 – 2564)” โดยที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการระยะ 20 ปีให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่ง เรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการฯ และคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

(ดาวน์โหลดเอกสาร pdf ขนาด 1,125 KB)

BBL Playground

สนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง จากงานวิจัยของแผนงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สำนักโครงการและจัดการความรู้ เหมาะสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก นำไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยประถมศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ปิด

1. BBL Playground

BBLplayground


แอปพลิเคชันสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง จากงานวิจัยของแผนงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สำนักโครงการและจัดการความรู้ เหมาะสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก นำไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยประถมศึกษา


promote-bbl-playground


แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

"เล่น เรียน รู้"

  1. “สำรวจสนามเด็กเล่นกับจาบฟ้า” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท หลักการเรียนรู้ของสมอง ตลอดจนโครงสร้างและ การทำงานของสมอง
  2. “สนามเด็กเล่น BBL ต้องมีอะไร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสนามเด็กเล่น BBL ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เครื่องเล่น และความปลอดภัย
  3. “เล่นไปกับจาบฟ้า” นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นในสนามเด็กเล่น BBL และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่
  4. “ต้นแบบสนามเด็กเล่น” แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “ต้นแบบ” สนามเด็กเล่น BBL แสดงชื่อและภาพของโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนนั้นๆ ส่วนที่สอง ได้แก่ “เครือข่าย” สนามเด็กเล่น BBL รวบรวมรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศที่นำแนวคิดการจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ไปใช้ขยายผลในโรงเรียน

"สร้างสนามเด็กเล่น BBL"

เกมจำลอง ทดลองสร้างสนามเด็กเล่น BBL เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ผู้เล่นสามารถเลือกเครื่องเล่น และตกแต่งสนามในรูปแบบที่ต้องการ ตลอดจนเลือกกิจกรรมเสริมพัฒนาการ ผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านการคิด (วิทย์-คณิต) ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ และด้านภาษา

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด

กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้ อ่านเพิ่มเติม

ปิด

2. Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด

kratooktomkid


แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้


promote-kratooktomkid


แอปพลิเคชันมีเนื้อหาหลัก ดังนี้

"OKMD TV"

  1. “Skill Needs” ทักษะที่จำเป็นและโอกาสในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาและพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
  2. “Is Coming” สารคดีบันเทิงเรื่องกระแสความนิยมโลกที่ “กำลังมา” ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆ เสมือนนักสังเกตการณ์ที่มองเห็นโอกาสรอบตัวและชี้ช่องทาง ในการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ
  3. “Try Out” ลองดี เรื่องราววัฒนธรรมย่อยที่เกิดจากความชอบและการใช้ชีวิตของ คนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง โดยเปลี่ยนความชอบ เป็นงานที่ใช่ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ “ลอง” ในสิ่งที่ชอบ “เรียน” จากกูรูมืออาชีพตัวจริง และ “รู้” ทุกขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนลงมือทำงานจริง
  4. “Dream up” นับหนึ่งให้ถึงฝัน รายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนำความฝันมาต่อยอด เข้ารับคำแนะนำจากกูรูมืออาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพตนเอง

"The Knowledge"

นิตยสารให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกช่วงวัยในการสร้างคุณค่าและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้