ศูนย์ดาวน์โหลด ของ OKMD

BBL Playground

สนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง จากงานวิจัยของแผนงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สำนักโครงการและจัดการความรู้ เหมาะสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก นำไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยประถมศึกษา อ่านเพิ่มเติม

ปิด

1. BBL Playground

BBLplayground


แอปพลิเคชันสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนา องค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมอง จากงานวิจัยของแผนงานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สำนักโครงการและจัดการความรู้ เหมาะสำหรับครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก นำไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงวัยประถมศึกษา


promote-bbl-playground


แอปพลิเคชันมีฟังก์ชันการทำงานหลัก ดังนี้

"เล่น เรียน รู้"

  1. “สำรวจสนามเด็กเล่นกับจาบฟ้า” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับสนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท หลักการเรียนรู้ของสมอง ตลอดจนโครงสร้างและ การทำงานของสมอง
  2. “สนามเด็กเล่น BBL ต้องมีอะไร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของสนามเด็กเล่น BBL ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เครื่องเล่น และความปลอดภัย
  3. “เล่นไปกับจาบฟ้า” นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถจัดขึ้นในสนามเด็กเล่น BBL และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการด้านต่างๆได้อย่างเต็มที่
  4. “ต้นแบบสนามเด็กเล่น” แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก “ต้นแบบ” สนามเด็กเล่น BBL แสดงชื่อและภาพของโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น BBL ทั้ง 4 แห่ง รวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนนั้นๆ ส่วนที่สอง ได้แก่ “เครือข่าย” สนามเด็กเล่น BBL รวบรวมรายชื่อโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศที่นำแนวคิดการจัดทำสนามเด็กเล่น BBL ไปใช้ขยายผลในโรงเรียน

"สร้างสนามเด็กเล่น BBL"

เกมจำลอง ทดลองสร้างสนามเด็กเล่น BBL เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบสนามเด็กเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ผู้เล่นสามารถเลือกเครื่องเล่น และตกแต่งสนามในรูปแบบที่ต้องการ ตลอดจนเลือกกิจกรรมเสริมพัฒนาการ ผลคะแนนแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านการคิด (วิทย์-คณิต) ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ และด้านภาษา

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด

กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้ อ่านเพิ่มเติม

ปิด

2. Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด

kratooktomkid


แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้


promote-kratooktomkid


แอปพลิเคชันมีเนื้อหาหลัก ดังนี้

"OKMD TV"

  1. “Skill Needs” ทักษะที่จำเป็นและโอกาสในการประกอบอาชีพของคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาและพัฒนาตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่
  2. “Is Coming” สารคดีบันเทิงเรื่องกระแสความนิยมโลกที่ “กำลังมา” ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนในด้านต่างๆ เสมือนนักสังเกตการณ์ที่มองเห็นโอกาสรอบตัวและชี้ช่องทาง ในการประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจ
  3. “Try Out” ลองดี เรื่องราววัฒนธรรมย่อยที่เกิดจากความชอบและการใช้ชีวิตของ คนรุ่นใหม่ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง โดยเปลี่ยนความชอบ เป็นงานที่ใช่ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ “ลอง” ในสิ่งที่ชอบ “เรียน” จากกูรูมืออาชีพตัวจริง และ “รู้” ทุกขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนลงมือทำงานจริง
  4. “Dream up” นับหนึ่งให้ถึงฝัน รายการเรียลลิตี้ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนำความฝันมาต่อยอด เข้ารับคำแนะนำจากกูรูมืออาชีพ และนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพตนเอง

"The Knowledge"

นิตยสารให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทุกช่วงวัยในการสร้างคุณค่าและพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้