OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET-The Millennials”

194 | 23 มิถุนายน 2560

รู้ทันโลกใหม่ สร้างโอกาสใหม่ รับมือความท้าทายใหม่ ด้วยมุมมองใหม่ กับ หลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET-The Millennials” หัวข้อ “เศรษฐกิจความรู้: มุมมองใหม่ในโลกแห่งอนาคต” (Knowledge Economy : A New Perspective in the Future World)


หลักสูตรติดเขี้ยวเล็บทางปัญญาให้ผู้บริหารด้านเศรษฐกิจความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์รุ่นใหม่เข้าใจภูมิทัศน์การเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ รวมถึงโอกาสและความท้าทายของสังคมไทยท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไป

Module 1 : ระเบียบโลกใหม่ (New world order) สำรวจกระแสการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในโลกโลกาภิวัตน์ยุคใหม่ ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม พร้อมเจาะลึกสองภูมิภาคสำคัญอย่างจีนและอาเซียน

Module 2 : เทคโนโลยีใหม่ เศรษฐกิจใหม่ (New Technology, New Economy) เกาะติดเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่ และวิถีการผลิตใหม่ ที่เป็นฐานของเศรษฐกิจและธุรกิจแห่งอนาคต ตั้งแต่ Big Data เศรษฐกิจสารสนเทศ เศรษฐกิจแบ่งปัน และเศรษฐกิจเอไอ

Module 3 : ไลฟ์สไตล์ใหม่ เมืองรูปแบบใหม่ (New Lifestyle, New City) ส่องโอกาสจากไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนรุ่นใหม่ สื่อใหม่ แนวทางสร้างสรรค์ใหม่ในยุคดิจิทัล รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนในโลกยุคใหม่กับเมืองแห่งอนาคตในสารพัดมิติ เช่น การพัฒนาเมือง ความยั่งยืน พื้นที่สาธารณะ ศูนย์การเรียนรู้
 • pdf
  ระเบียบการเมืองโลกใหม่ ผศ.จิตติภัทร พูนขำ
  1,203.86 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  อาเซียน: พลวัตการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่อไทย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
  2,097.78 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  โลกาภิวัตน์ทางสังคมวัฒนธรรม อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
  7,900.17 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  จีน: พลวัตการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อไทย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น (1)
  15,466.26 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  จีน: พลวัตการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อไทย รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น (2)
  9,797.09 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  ระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ อาจารย์วิโรจน์ อาลี
  433.98 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  Disruptive Innovation and Technology ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  6,498.57 KB ดาวน์โหลด
 • pdf
  Big Data กับโอกาสประเทศไทย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
  17,592.07 KB ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดอื่นๆ

โครงการอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET-The Millennials”

โครงการอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET-The Millennials”

รู้ทันโลกใหม่ สร้างโอกาสใหม่ รับมือความท้าทายใหม่ ด้วยมุมมองใหม่  กับหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 6 “EXCET-The Millennials” หัวข้อ “เศรษฐกิจความรู้: มุมมองใหม่ในโลกแห่งอนาคต”
Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจน ชี้ช่องโอกาสและแนวโน้มอาชีพใหม่ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพให้กับผู้เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานและผู้ประกอบการใหม่ สร้างสรรค์ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนส์ และนิตยสารความรู้
BBL Playground สนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

BBL Playground สนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน
แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุกช่วงวัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ

ดาวน์โหลด ของ OKMD