Global Knowledge Society

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจใฝ่รู้และรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆ ตัวที่สามารถปรับใช้ พัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้
ดูรายละเอียด