Urbanization

Urbanization การขยายตัวของความเป็นเมือง

การขยายตัวของความเป็นเมืองได้เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในหลากมิติ เกิดโอกาสในการประกอบอาชีพและการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มาตอบสนองพฤติกรรมวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนเมืองและการขยายตัวของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น
ดูรายละเอียด