OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เอกสารเผยแพร่

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง BBL ระดับอนุบาลและประถมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสมองวัยรุ่น

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหาวัยรุ่นในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

พ่อแม่กับการสร้างลูกที่มีคุณภาพ

การทำหน้าที่พ่อแม่ มีความรู้หลายอย่างที่พ่อแม่ต้องทำความเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม

สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นเวทีเสวนาวิชาการที่จัดขึ้นในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “10 ปี การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL)”

อ่านเพิ่มเติม

BBL กับการแก้ปัญญาสังคม

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

อ่านเพิ่มเติม

BBL กับการพัฒนาอนาคตของชาติ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมอง เหมาะสมกับทุกช่วงวัย

อ่านเพิ่มเติม

BBL การป้องกันและแก้ปัญหา “แม่วัยใส”

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “แม่วัยใส” ” ในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

การป้องกันและการแก้ปัญหา "เด็กแว้นและเด็กสก๊อย"

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “เด็กแว้นและเด็กสก๊อย”

อ่านเพิ่มเติม

สมองเรียนรู้อย่างไร

“ความฉลาด” ของมนุษย์เกิดจากศักยภาพของสมองที่เรียนรู้ผ่านพัฒนาการด้านโครงสร้างและการเชื่อมโยงเครือข่ายใยประสาทจำนวนมหาศาล

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการสมองของเด็กวัย 3 - 6 ปี

สมองปฐมวัย วัยเคลื่อนไหว วัยสัมผัสจับต้อง เด็กเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหว  สำรวจตรวจสอบสิ่งใกล้ตัว โดยรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส และอารมณ์ที่สนุกสนาน

อ่านเพิ่มเติม

จัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านอารมณ์และจิตใจ

เด็กเล็ก เรียนรู้ได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์ได้รับการกระตุ้น ความสุข สนุก ตื่นเต้น ซาบซึ้ง  ส่งผลในเชิงบวก ในขณะที่ ความเครียด ความกลัว ยับยั้งการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์

ศิลปะของเด็กเล็ก ไม่เน้นความเหมือนจริง แต่มุ่งเน้นที่การถ่ายทอดสิ่งที่เห็น สิ่งที่จินตนาการ ออกมาเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านการเคลื่อนไหว

เด็กเล็กมุ่งเน้นที่การพัฒนาผิวสัมผัส สมดุลร่างกาย และสัมพันธภาพของร่างกาย ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหว

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านภาษา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก คือ ต้องการให้เด็กคิดเป็น สื่อสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านการคิด

เด็กเล็กเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม จากสิ่งใกล้ตัวสัมผัสจับต้องได้ ไปสู่สิ่งที่ไกลตัวออกไป แล้วเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่รับรู้มาจากง่ายไปสู่ยากและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม

Pages: 1 2 Next

Brain-Based Learning