OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แบบสำรวจความพึงพอใจ

  1. เพศ
  2. อายุ
  3. อาชีพ
  4. ระดับการศึกษา
  5. ภูมิลำเนา/ถิ่นที่อยู่