OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

"โอกาสจากความเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทย-AEC"

1187

โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

Synopsis : การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียนสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างไร


มุมมอง AEC ค่อนข้างยากขึ้นเพราะส่งผลกระทบถึงระดับล่างแล้ว แต่สำหรับคนรุ่นใหม่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตค่อนข้างมาก หลายคนอยากเห็นโอกาสใหม่ๆ ในช่วงทศวรรษหน้า ด้านการค้าการลงทุนของไทยในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน