OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข่าวองค์กร

กสศ. ร่วมกับ OKMD พร้อมด้วยหน่วยงานภายใน จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD และ FTPI ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานด้วยแนวทาง ESG

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาและบูรณาการเป็นหลักสูตรบ่มเพาะตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ BCG Economy Model ได้รับการตอบรับเกินเป้า 140%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในโอกาสคล้ายวันครบรอบปีที่ 19 ของการก่อตั้ง OKMD เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.OKMD เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ กศน. ตำบลสันทราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณโตมร ศุขปรีชา ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมให้ความรู้เรื่อง "ความพร้อมของไทยในการบ่มเพาะความรู้และทักษะต่างๆ แห่งโลกอนาคต"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.OKMD เข้าพบปะหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องบทบาทการทำงานร่วมกันในเรื่องเว็บไซต์ Knowledge Portal และ OKMD National Knowledge Center

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: 1 2 3 4 5 ... 23 Next

ข่าวและกิจกรรม