OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Brain-based learning สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 EP.5

2404 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างพัฒนาการสมองทำให้สมองมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องบูรณาการความรู้ทั้งศาสตร์ (STEM) และศิลป์ (A-ARTS) เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เด็กสามารถเรียนรู้ค้นคว้า ทดลอง และหาคำตอบผ่านการปฏิบัติจริงและการเล่น